ALGEMENE VOORWAARDEN
SONOS TRADE UP-PROGRAMMA

OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het Sonos Trade Up-programma (het 'Trade Up-programma') start op of rond 1 oktober 2019 om 12:00:01 p.m. Pacific Time en eindigt zoals aangegeven door Sonos, Inc. (de 'actieperiode'). Klanten die een in aanmerking komend product (zoals hieronder gedefinieerd) hebben, komen in aanmerking voor een kortingscode voor een korting van dertig procent (30%) op een nieuw product op http://www.sonos.com, onder voorbehoud van de hieronder vermelde uitzonderingen (het 'kortingstegoed'). Door deelname aan het Trade Up-programma accepteert elke deelnemer deze algemene voorwaarden en de beslissingen genomen door Sonos, Inc., de volledige dochterondernemingen hiervan en de door Sonos aangewezen vertegenwoordigers, die in alle opzichten definitief en bindend zijn. Alle informatie en aanwijzingen die over het Trade Up-programma worden gepubliceerd door Sonos, Inc., gevestigd te Chapala Street 614, Santa Barbara, CA 93101 in de VS of volledige dochterondernemingen hiervan (gezamenlijk 'Sonos') maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Sonos kan deze algemene voorwaarden naar eigen goeddunken op elk willekeurig moment updaten, wijzigen, opschorten of beëindigen, of het Trade Up-programma stopzetten, door een melding over een dergelijke update, wijziging, opschorting, beëindiging of stopzetting te publiceren op https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms.

DEELNAME

Alleen wettige inwoners van de vijftig (50) Verenigde Staten en het District of Columbia, Australië, België, Canada, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Zweden, Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Guernsey, Kroatië, Jersey, Litouwen, Luxemburg, Letland, Malta, Roemenië, Slovenië en Slowakije (gezamenlijk de 'gebieden'), die, op het moment van deelname aan het Trade Upgrade-programma, 1) zich bevinden in één van de gebieden en 2) achttien (18) jaar of ouder zijn, mogen deelnemen aan het Trade Up-programma en een kortingstegoed inwisselen. Het Trade Up-programma is ongeldig waar het verboden is.

ZO WERKT HET

  1. Ga naar https://www.sonos.com/tradeup voor meer informatie over het programma.
  2. Log in op je Sonos-account op http://www.sonos.com.
  3. Bekijk de apparaten die staan geregistreerd op je account in het tabblad Systeem. Producten die in aanmerking komen voor het Trade Up-programma worden duidelijk aangegeven in je account. Ga naar het tabblad Trade Up in je account en volg de aanwijzingen voor het recyclen voor elk in aanmerking komend product. Je zal worden gevraagd om de Recycle-stand te initiëren vanuit Mijn account en dit vervolgens te bevestigen in de Sonos-app.
  4. Nadat je de Recycle-stand hebt geïnitieerd in je account moet je de Sonos-app openen terwijl je thuis op het wifinetwerk zit dat is gekoppeld aan je Sonos-systeem. Volg de aanwijzingen op om de Recycle-stand te bevestigen voor de in aanmerking komende producten die je hebt geselecteerd op sonos.com.
  5. Direct nadat het recycleproces is bevestigd in de Sonos-app, wordt je kortingstegoed getoond en kun je het gebruiken wanneer je bent ingelogd in het onderdeel 'Mijn account' op sonos.com.

OPMERKING: ALLE IN AANMERKING KOMENDE PRODUCTEN DIE JE IN DE RECYCLE-STAND ZET STOPPEN MET FUNCTIONEREN 21 DAGEN NA BEVESTIGING VAN HET RECYCLEPROCES IN DE SONOS-APP.

KORTINGSTEGOED

Nadat je het recycleproces hebt geïnitieerd ontvang je een kortingstegoed in de sectie 'Mijn account' op sonos.com. Het kortingstegoed is alleen geldig op http://www.sonos.com en verloopt niet. Het tegoed is eenmalig en kan worden gebruikt voor één (1) willekeurig product op sonos.com, waarbij de onderstaande productrestricties gelden. Het kortingstegoed kan niet worden gecombineerd met een andere actie, korting of speciale aanbieding, en kan niet worden gebruikt voor cadeaukaarten, refurbished producten of producten van derden.

IN AANMERKING KOMENDE PRODUCTEN

De volgende producten ('in aanmerking komende producten') kunnen worden gerecycled in ruil voor een kortingstegoed:

  • Bepaalde legacy-modellen van CONNECT, waaronder ZP80, en ZP90
  • Bepaalde legacy-modellen van CONNECT:AMP, waaronder ZP120 en ZP100
  • Alle PLAY:5, GEN 1

 

De modelnummers worden op Connect- en Connect:Amp-apparaten niet aan de buitenkant aangegeven. Om na te gaan of jouw Connect- of Connect:Amp-apparaat in aanmerking komt voor het Trade Up-programma, kun je inloggen op mijn account op sonos.com en dit bekijken onder het tabblad Systeem of Trade Up OF contact opnemen met de klantenservice.

PRODUCTEN RECYCLEN

UITGIFTE VAN HET KORTINGSTEGOED IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE COMPENSATIE VOOR HET IN DE RECYCLE-STAND PLAATSEN VAN JE SONOS-PRODUCT. ALS JE EENMAAL HET RECYCLEPROCES HEBT GEÏNITIEERD EN HET KORTINGSTEGOED HEBT ONTVANGEN IN DE SECTIE 'MIJN ACCOUNT' VAN SONOS.COM, MOET JE DE AANWIJZINGEN VOLGEN IN HET TABBLAD TRADE UP VAN DE SECTIE 'MIJN ACCOUNT' OM JE PRODUCT TERUG TE STUREN NAAR SONOS OF HET PRODUCT NAAR EEN ELEKTRONICA-RECYCLINGBEDRIJF BRENGEN NADAT HET PRODUCT IS GEDEACTIVEERD.

ALS JE HET RECYCLEPROCES EENMAAL HEBT GEÏNITIEERD, IS JE SONOS-PRODUCT NIET LANGER BRUIKBAAR. DOOR DEEL TE NEMEN AAN HET TRADE UP-PROGRAMMA GA JE ERMEE AKKOORD DAT JE SONOS-PRODUCT NIET LANGER ZAL FUNCTIONEREN ALS EEN SPEAKER OF NETWERKAPPARAAT EN DOE JE AFSTAND VAN ALLE GARANTIES DIE GERELATEERD ZIJN AAN HET SONOS-PRODUCT, OF HET NU GAAT OM UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE, WETTELIJKE OF ANDERE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET NIET INBREUK MAKEN EN DE IMPLICIETE VOORWAARDE VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT. JE STEMT ERMEE IN DAT JE BINNEN EEN EN TWINTIG DAGEN NADAT JE HET RECYCLEPROCES HEBT GEÏNITEERD HET PRODUCT TERUGSTUURT NAAR SONOS OF HET SONOS-PRODUCT RECYCLET DOOR HET NAAR EEN GECERTIFICEERD ELEKTRONICA-RECYCLINGBEDRIJF TE BRENGEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door deel te nemen aan het Trade Up-programma ga je ermee akkoord dat Sonos (A) niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor, en bij deze gevrijwaard wordt van alle kosten, verwondingen, verliezen of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overlijden en lichamelijk letsel, die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect het gevolg zijn van deelname aan het Trade Up-programma of een aan het Trade Up-programma gerelateerde activiteit, of van je initiëring van het recycleproces van een van je Sonos-producten en (B) geen enkele garantie, verklaring of waarborg heeft gegeven, expliciet of impliciet, in feite als naar recht, met betrekking tot je Sonos-producten na initiëring van het recyclingproces.

Sonos behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken iedere persoon te diskwalificeren die geknoeid blijkt te hebben met het Trade Up-programma of de werking van een kortingstegoed op http://www.sonos.com, deze algemene voorwaarden schendt of op een ontwrichtende manier handelt, of handelt met de bedoeling om de legitieme werking van het Trade Up-programma te verstoren of te ondermijnen, of handelt om andere personen te ergeren, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen, en Sonos behoudt zich het recht voor om schadevergoeding en andere rechtsmiddelen te eisen van een dergelijke persoon, voor zover de wet dat toestaat. Sonos behoudt zich het recht voor om het Trade Up-programma naar eigen goeddunken aan te passen, te verlengen, op te schorten of te beëindigen.

In het geval dat Sonos wordt verhinderd om kortingstegoed uit te geven of het Trade Up-programma te beheren en uit te voeren, zoals hierin voorzien, door een gebeurtenis buiten zijn redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot brand, storm, een overstroming, een aardbeving, een ontploffing, ongevallen, openbare onlusten, burgerlijke onrust, het uitbreken van een ziekte, sabotage, terreurdaden, oorlogshandelingen (al dan niet verklaard), arbeidstekorten, rellen of overmacht of handelingen door een publieke vijand, defecten aan satellieten of apparaten, een bevel van een rechtbank of jurisdictie, of een andere oorzaak die redelijkerwijs niet onder de controle van Sonos valt (elk een 'overmacht'-gebeurtenis of -voorval), dan heeft Sonos het recht om het Trade Up-programma aan te passen, op te schorten of te beëindigen, afhankelijk van de toestemming van de overheid die vereist kan zijn.

Alle persoonsgegevens die worden verzameld in verband met het Trade Up-programma worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van Sonos die te vinden is op ww.sonos.com/legal/privacy.

OP ALLE PROBLEMEN EN VRAGEN MET BETREKKING TOT DE CONSTRUCTIE, GELDIGHEID, INTERPRETATIE EN UITVOERBAARHEID VAN DEZE VOORWAARDEN OF DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DEELNEMERS OF SONOS IN VERBAND MET HET TRADE UP-PROGRAMMA ZIJN DE INTERNE WETTEN VAN DE STAAT CALIFORNIË VAN TOEPASSING EN ZULLEN ALS DUSDANIG WORDEN GEÏNTERPRETEERD, ZONDER UITVOERING TE GEVEN AAN ENIGERLEI RICHTLIJN INZAKE STRIJDIGE WETGEVING OF BEPALINGEN DIE DE TOEPASSING VAN DE WETTEN VAN EEN ANDERE STAAT ZOUDEN VEROORZAKEN. DE LOKAAL GELDENDE WETTEN TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT KUNNEN VAN TOEPASSING ZIJN. SONOS BEPERKT DE RECHTEN DIE JE ONDER DEZE WETTEN HEBT OP GEEN ENKELE MANIER.

Door deel te nemen aan het Trade Up-programma ga je ermee akkoord dat je niet het recht hebt om de ontwikkeling, de productie, het adverteren, de promotie, de verspreiding of de exploitatie van het Trade Up-programma, of enig(e) andere activiteit of project van Sonos te verbieden of beletten.

Behalve wanneer dat is verboden, stem je er door deelname aan het Trade Up-programma mee in dat: (a) alle geschillen, claims en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het Trade Up-programma individueel zullen worden beslecht zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve actie en uitsluitend door middel van arbitrage onder de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association; (b) alle claims, vonnissen en vergoedingen beperkt zullen blijven tot de werkelijk gemaakte contante kosten (dat wil zeggen, alleen kosten in verband met deelname aan het Trade Up-programma), maar onder geen enkele omstandigheid de kosten van een advocaat omvatten; en (c) je hierbij afstand doet van alle rechten om vergoeding voor straf-, incidentele en gevolgschade te claimen. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal een dergelijke bepaling worden gescheiden van de rest van deze algemene voorwaarden, die verder volledig van kracht blijven.

Als een deel van deze algemene voorwaarden ongeldig of anderszins onuitvoerbaar of onwettig wordt geacht, blijft de rest van deze algemene voorwaarden van kracht en worden deze resterende voorwaarden geïnterpreteerd alsof de ongeldige of onwettige bepaling, of het ongeldige of onwettige deel van een bepaling, hierin niet was opgenomen.

Deze algemene voorwaarden worden gepubliceerd op https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms tijdens de actieperiode en tot minstens zes (6) weken na het einde van deze periode.

┬ę 2018 - 2021 Electro World Frans Smits | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel